Будьмо знайомі

Остапчук Ольга Василівна практичний психолог

заклади в яких навчалася:

  • Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 2009 р. (викладач педагогіки і психології);
  • Хмельницький інститут соц.технологій “Україна” 2013 р. (психологія).

Стаж: педагогічний — 20 р., на посаді — 13 р.

Атестація 2020 р., спеціаліст вищої категорії.

Самоосвіта:

Основна мета психологічної служби – навчити підростаюче покоління найголовнішому: жити в мирі з самим собою і з іншими, вступати в взаємостосунки зі світом так, щоб життя приносило задоволення.  Впроваджувати ефективну просвітницьку діяльність – системну роботу з інформування, роз’яснення з метою формування навичок толерантної та ненасильницької поведінки, спілкування та взаємодії всіх учасників освітнього процесу.

Підвищити професійність, гнучкість у виборі форм, методів, технологій роботи з різними цільовими групами та компетентності щодо надання первинної психолого-педагогічної допомоги, здійснення цільового соціально-педагогічного супроводу дітей та осіб, які є особливо вразливими до соціальних викликів сьогодення.

Спрямовувати роботу на підвищення власної психологічної й професійної компетентності, безперервну освіту та самовдосконалення, опановувати інноваційні методи, технології надання психологічних і соціальних послуг; оволодіння сучасними технологіями профорієнтаційної роботи та кар’єрного консультування.

Основні завдання психологічної служби ґрунтуються на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях Українського народу, цінностях громадянського (вільного демократичного) суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і свободи людини і громадянина, принципах, визначених Законом України «Про освіту», та спрямовуються на формування:

  • відповідальних та чесних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;
  • поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина; нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якою ознакою;
  • патріотизму, поваги до державної мови та державних символів України, поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних цінностей;
  • усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення, проявів корупції та порушень академічної доброчесності;
  • культури та навичок здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;
  • почуттів доброти, милосердя, толерантності, турботи, справедливості, шанобливого ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії.